Privatumo politika

Šia Duomenų subjektų informavimo forma (toliau - Forma) UAB “Jugum”, įmonės kodas: 302711285, buveinės adresas: Kalvarijų g. 39, Vilnius (toliau – Bendrovė; Duomenų valdytojas), nustato:
1. Duomenų subjektų informavimo procedūrą dėl Bendrovėje tvarkomų jų asmens duomenų;
2. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo procedūrą;
3. Duomenų subjektų prašymų įgyvendinimo procedūrą.

1 dalis.

Duomenų subjektų informavimo procedūra dėl Bendrovėje tvarkomų jų asmens duomenų

Bendrovėje tvarkomi Bendrovės darbuotojų, kandidatų, Bendrovės klientų/partnerių atstovų ir duomenų tvarkytojų atstovų šie asmens duomenys:

(1) darbuotojų:

(2) kandidatų:

Pastaba. Kandidatų duomenys renkami tiesiogiai iš kandidatų (atsiunčiant CV el. paštu, atnešant į Bendrovės biurą, teikiant per Bendrovės Interneto svetainę) arba duomenys paimami iš viešai prieinamų CV portalų, kur kandidatas savo CV talpina savo noru ir sutikimu.

(3) Bendrovės klientų/partnerių atstovų:

(4) duomenų tvarkytojų atstovų:

Duomenų subjektų asmens duomenų saugojimo laikotarpiai skiriasi:

(1) Kandidatų į darbo vietas duomenys saugomi 10 (dešimt) metų nuo jų CV gavimo dienos;

(2) Bendrovės darbuotojų asmens duomenys Bendrovėje saugomi 50 (penkiasdešimt) metų, remiantis 2011 m. kovo 9 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-100 dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo;

(3) Bendrovės klientų/partnerių atstovų bei duomenų tvarkytojų atstovų asmens duomenys saugomi 10 (dešimt) metų. Atsižvelgiant į susiklosčiusią ir besitęsiančią darbinę ir bendradarbiavimo praktiką, pasibaigus šiam terminui, jis gali būti pratęsiamas dar tokiam pačiam laikotarpiui. Duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo tikslai, pobūdis, Duomenų tvarkytojo teisės ir pareigos bei kita aktuali informacija yra numatyta ir išsamiai aprašyta 2018 m. gegužės 15 d. patvirtintose UAB “Jugum” Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse. Su šiomis Taisyklėmis rekomenduojama susipažinti visiems duomenų subjektams.

2 dalis.

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo procedūra

Bendrovė informuoja Duomenų subjektus apie šias jų turimas teises:

1) Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis.

Duomenų subjektas turi teisę iš Duomenų valdytojo gauti patvirtinimą, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei jie yra tvarkomi, kad jis turi teisę susipažinti su asmens duomenimis ir toliau nurodyta informacija:

 1. duomenų tvarkymo tikslais ir teisiniu pagrindu;

 2. atitinkamų asmens duomenų kategorijomis;

 3. informacija apie duomenų gavėjus arba duomenų gavėjų, kuriems buvo atskleisti asmens duomenys,

 4. jeigu įmanoma, numatomu asmens duomenų saugojimo laikotarpiu arba, jei tai neįmanoma, kriterijais, taikomais tam laikotarpiui nustatyti;

 5. tai, kad Duomenų subjektas turi teisę Duomenų valdytojo reikalauti, kad pastarasis ištaisytų ar ištrintų Duomenų subjekto asmens duomenis arba apribotų jų tvarkymą;

 6. informacija apie teisę pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai ir Inspekcijos kontaktiniais duomenimis;

 7. pranešimu apie tai, kokie asmens duomenys yra tvarkomi, ir apie visą turimą informaciją apie jų kilmę. Bendrovė informuoja Duomenų subjektą, kad ši jo teisė susipažinti su savo asmens duomenimis nėra absoliuti.

Remiantis Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 2016 balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinta Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas; toliau - BDAR) 15 str., visiškai arba iš dalies gali būti apribota Duomenų subjekto teisė susipažinti su duomenimis tiek, kiek ir kol toks dalinis arba visiškas apribojimas, tinkamai paisant atitinkamo fizinio asmens pagrindinių teisių ir teisėtų interesų, yra būtina ir proporcinga demokratinės visuomenės priemonė, siekiant:

 1. netrukdyti atlikti oficialius arba teisinius nagrinėjimus, tyrimus ar procedūras;

 2. nepakenkti nusikalstamų veikų prevencijai, tyrimui, atskleidimui ar baudžiamajam persekiojimui už jas arba bausmių vykdymui;

 3. užtikrinti visuomenės saugumą;

 4. užtikrinti nacionalinį saugumą;

 5. apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves.
  Duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas įsipareigoja raštu informuoti Duomenų subjektą apie bet kokį atsisakymą suteikti teisę susipažinti su duomenimis arba tokios teisės apribojimą ir tokio atsisakymo ar apribojimo priežastis. Tokia informacija gali būti nesuteikta, jeigu jos pateikimas pakenktų tikslui, kurio siekiama aukščiau minėtais išvardytais a) - e) punktais.

Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą, kad šis turi teisę pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai per teisės aktuose nustatytus terminus arba siekti teisminės teisių gynimo priemonės.

Duomenų valdytojas įsipareigoja dokumentuoti faktines arba teisines priežastis, kuriomis pagrįstas jo sprendimas. Ta informacija pateikiama Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai šios prašymu.

2) Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.

Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištaisytų netikslius jo asmens duomenis. Atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, Duomenų subjektas, pateikdamas papildomą pareiškimą, turi teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys.
Duomenų valdytojas įsipareigoja raštu informuoti Duomenų subjektą apie bet kokį atsisakymą ištaisyti asmens duomenis bei apie tokio atsisakymo priežastis.

Duomenų valdytojas, Duomenų subjekto reikalavimu, įsipareigoja nepagrįstai nedelsiant ištrinti asmens duomenis, jeigu:

 1. pažeidžiami su asmens duomenų tvarkymu susiję principai;

 2. nustatoma, kad asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas;

 3. pažeidžiamas specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymas;

 4. asmens duomenys turi būti ištrinti vykdant teisinę prievolę, kuri taikoma Duomenų valdytojui.

Duomenų valdytojas gali apriboti duomenų tvarkymą jų neištrindamas, jeigu:

 1. Duomenų subjektas ginčija asmens duomenų tikslumą, o jų tikslumo arba netikslumo patvirtinti neįmanoma, arba

 2. Asmens duomenys turi būti išsaugoti įrodymų tikslais.
  Jeigu duomenų tvarkymas ribojamas pagal 1 punktą, Duomenų valdytojas, prieš panaikindamas duomenų tvarkymo apribojimą, raštu informuoja apie tai Duomenų subjektą.

Bendrovė informuoja Duomenų subjektą, kad ši jo teisė reikalauti ištaisyti ar ištrinti duomenis bei apriboti duomenų tvarkymą nėra absoliuti. Ji gali būti ribojama siekiant:

 1. netrukdyti atlikti oficialius arba teisinius nagrinėjimus, tyrimus ar procedūras;

 2. nepakenkti nusikalstamų veikų prevencijai, tyrimui, atskleidimui ar baudžiamajam persekiojimui už jas arba bausmių vykdymui;

 3. užtikrinti visuomenės saugumą;

 4. užtikrinti nacionalinį saugumą;

 5. apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves.

Duomenų valdytojas įsipareigoja raštu informuoti Duomenų subjektą apie bet kokį atsisakymą ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą bei apie tokio atsisakymo priežastis.

Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą, kad šis turi teisę pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai per teisės aktuose nustatytus terminus arba siekti teisminės teisių gynimo priemonės.

Duomenų valdytojas įsipareigoja pranešti apie netikslių asmens duomenų ištaisymą institucijai, iš kurios tie netikslūs asmens duomenys buvo gauti.

3) Teisė reikalauti ištrinti duomenis (“teisė būti pamirštam”).

Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis, o Duomenų valdytojas įsipareigoja nepagrįstai nedelsdamas ištrinti asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

 1. siekiant pasinaudoti teise į saviraiškos ir informacijos laisvę;

 2. siekiant laikytis ES ar nacionaline teise, kuri taikoma duomenų valdytojui, nustatytos teisinės prievolės, kuria reikalaujama tvarkyti duomenis, arba siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui, arba vykdant Duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas;

 3. dėl viešojo intereso priežasčių visuomenės sveikatos srityje;

 4. archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais; arba

 5. apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves.

 6. siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

Ši teisė reikalauti ištrinti duomenis nėra absoliuti. Ji netaikoma, jeigu duomenų tvarkymas yra būtinas:

 1. siekiant pasinaudoti teise į saviraiškos ir informacijos laisvę;

 2. siekiant laikytis ES ar nacionaline teise, kuri taikoma duomenų valdytojui, nustatytos teisinės prievolės, kuria reikalaujama tvarkyti duomenis, arba siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui, arba vykdant Duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas;

 3. dėl viešojo intereso priežasčių visuomenės sveikatos srityje;

 4. archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais; arba

 5. apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves.

 6. siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

4) Teisė nesutikti su tiesiogine rinkodara ir duomenų tvarkymu.

Duomenų subjektas turi teisę dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi.

Tokiu atveju, Duomenų valdytojas įsipareigoja nebetvarkyti asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai Duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. Jei asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

Profiliavimas, remiantis BDAR, yra bet kokios formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kai asmens duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus, visų pirma siekiant išanalizuoti arba numatyti aspektus, susijusius su to fizinio asmens darbo rezultatais, ekonomine situacija, sveikatos būkle, asmeniniais pomėgiais, interesais, patikimumu, elgesiu, vieta arba judėjimu.

Kai Duomenų subjektas prieštarauja duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, asmens duomenys tokiais tikslais nebetvarkomi.

Jei ketinama Duomenų subjekto duomenis tvarkyti arba juos naudoti tiesioginės rinkodaros tikslais, apie šią teisę nesutikti Duomenų subjektas turi būti aiškiai informuojamas ne vėliau kaip pirmą kartą susisiekiant su juo.

Ši informacija turi būti jam pateikiama aiškiai ir atskirai nuo visos kitos informacijos.

5) Teisė, kad nebūtų taikomos tik automatizuotos priemonės ir profiliavimas.

Duomenų subjektas turi teisę, kad jam nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio jam kyla teisinės pasekmės arba kuris jam panašiu būdu daro didelį poveikį.

Ši teisė nėra absoliuti ir gali būti netaikoma, jeigu sprendimas:

 1. yra būtinas siekiant sudaryti arba vykdyti sutartį tarp duomenų subjekto ir duomenų valdytojo;

 2. yra leidžiamas ES arba valstybės narės teisėje, kurie taikomi Duomenų valdytojui ir kuriais taip pat nustatomos tinkamos priemonės Duomenų subjekto teisėms bei laisvėms ir teisėtiems interesams apsaugoti; arba

 3. yra pagrįstas aiškiu duomenų subjekto sutikimu.
  Minėtuose 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais, Duomenų valdytojas įgyvendina tinkamas priemones, kad būtų apsaugotos duomenų subjekto teisės bei laisvės ir teisėti interesai, bent teisė iš Duomenų valdytojo reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą.

6) Teisė į duomenų perkeliamumą.

Duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (ši teisė taikoma tik elektroniniam formatui), ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui.

Duomenų valdytojas numato, kad tokie Duomenų subjekto duomenys jam gali būti pateikiami PDF formatu.
Esant atskiram rašytiniam Duomenų subjekto prašymui, tokie duomenys gali būti atspausdinami ir perduodami Duomenų subjektui, tik jam atvykus į Bendrovės biurą, adresu: Kalvarijų g. 39, Vilnius.

Duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai:

 1. duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba sutartimi; ir

 2. duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

  Jei Duomenų valdytojo darbuotojas kreipiasi dėl šios teisės įgyvendinimo išskirtinai darbo sutarties pagrindu, jam teikiami tik tie duomenys, kurie yra susiję su jo darbo santykiais Bendrovėje ir tie duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis (pvz.: CRM tvarkomi duomenys).

  Naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą Duomenų subjektas turi teisę, kad vienas Duomenų valdytojas asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam, kai tai techniškai įmanoma.

  Šia teise naudojamasi nedarant poveikio teisei reikalauti ištrinti duomenis (“teisei būti pamirštam”, žr. 3 punktą). Ta teisė netaikoma, kai tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

  Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Jei perkeliant Duomenų subjekto duomenis, kartu perkeliami ir kito asmens duomenys, juos naujasis gavėjas privalo naudoti tik konkrečiu tikslu, t.y. kiek būtina paslaugai suteikti.

  Dėl šios priežasties, perkeliant duomenis naujajam gavėjui, jei numatoma, kad į perkeliamus duomenis pateks ir kito asmens duomenys, Duomenų subjektui rekomenduojama gauti rašytinį naujojo duomenų gavėjo patvirtinimą, kad kito asmens duomenys nebus naudojami kitais tikslais, nei reikalinga paslaugai suteikti (pvz.: duomenys nebus naudojami tiesioginei rinkodarai, apklausoms ir pan.).

  Jei perkeliant duomenis pažeidžiama Duomenų valdytojo teisių apsauga, šis apie tai raštu informuoja Duomenų subjektą, pateikdamas motyvuotą atsisakymą perkelti duomenis.

UAB “Jugum”,
įmonės kodas: 302711285,
buveinės adresas: Kalvarijų g. 39, Vilnius,
duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras